AZ-HAUS

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: Cải tạo, hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Penthouse – The Zei
Diện tích: 200 m²
Thời gian thực hiện: 8 tháng
Năm hoàn thành: 2023