HAONAM

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: Cải tạo, hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Ngõ 55C – Hào Nam
Tổng diện tích 2 tầng: 200 m²
Thời gian thực hiện: 4 tháng
Năm hoàn thành: 2023