MDP | HAUS

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: Cải tạo, hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Penthouse Mỹ Đình Pearl
Diện tích: 280 m²
Thời gian thực hiện: 5 tháng
Năm hoàn thành: 2021