VANCANH

Hình ảnh bàn giao
Hạng mục: Cải tạo, hoàn thiện nội thất
Địa điểm: Chung cư Vân Canh
Diện tích: 82 m²
Thời gian thực hiện: 2 tháng
Năm hoàn thành: 2023